20210512_165346

పోస్టల్ శాఖలో 10వ తరగతితో ఉద్యోగాలు | డైరెక్ట్ జాబ్

పోస్టల్ శాఖలో 10వ తరగతితో ఉద్యోగాలు: 

PDF మీద క్లిక్ చేసి Application డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

Offline పద్ధతలో apply చేసుకోవాలి.

10వ తరగతి అర్హత

Age: 18-27

No fee for- Sc,St

Salary: 19k to 60k

Download Application

Digital Marketing Course By GOOGLE